Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden tijdschriften

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen op door Uitgeverij Kire B.V.  (hierna: "Kire") uitgegeven tijdschriften.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Kire blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van een tijdschrift op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door Kire in dat geval deels gerestitueerd.

1.4 Kire is bevoegd wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. Kire zal de gewijzigde abonnementsvoorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken.

1.5 Deze voorwaarden zijn - evenals abonnementsprijzen - onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.

 

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.

2.2 De nieuwe abonnee heeft slechts dan recht op een welkomstgeschenk of korting indien de nieuwe abonnee geen abonnement op hetzelfde tijdschrift heeft gehad in de voorgaande zes maanden.

 

3. Welkomstgeschenken

3.1 Welkomstgeschenken worden binnen zes weken na ontvangst van de betaling van het abonnementsgeld verzonden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk mocht zijn wordt de abonnee daarover door Kire geïnformeerd.

3.2 Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is wordt de abonnee hierover door Kire geïnformeerd. Alsdan heeft de abonnee de keuze om hetzij een ander welkomstgeschenk te kiezen, hetzij de korting te genieten welke gelijktijdig met de aanbieding van het niet meer leverbare welkomstgeschenk is aangeboden.

3.3 Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan de klantenservice van Kire te worden gemeld. Kire is bevoegd om klachten welke na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

 

4 Duur

4.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor het aantal edities dat ten tijde van het sluiten van de abonnementsovereenkomst gelijk is aan het aantal edities dat van het desbetreffende tijdschrift in een kalenderjaar verschijnt.

4.2 Na toezending door Kire van het in het eerste lid bedoelde aantal edities wordt de overeenkomst omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van drie maanden. 

 

5 Opzegging

5.1 Een tijdschriftabonnement kan per brief, per e-mail of telefonisch worden opgezegd. Door opzegging eindigt het abonnement op de einddatum mits de opzegging uiterlijk twee maanden voor de einddatum door de klantenservice van Kire ontvangen is. Abonnementen welke automatisch zijn verlengt voor een jaar, kunnen in dat jaar gewoon worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn van drie maanden. Bladen die in die periode uitkomen, dienen te worden betaald, het teveel betaalde abonnementsgeld, wordt door ons teruggestort op uw bankrekeningnummer. 

5.2 De ontvangst van een opzegging wordt door Kire per e-mail aan abonnee bevestigd.

5.3 Indien de abonnee gedurende de abonnementsperiode overlijdt is geen opzegtermijn van toepassing en worden reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden deels gerestitueerd.

 

6 Adreswijzigingen

6.1 Adreswijzigingen dienen uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk of via de website aan de klantenservice van Kire te worden doorgegeven om een ononderbroken levering van het tijdschrift te kunnen waarborgen.

 

7 Betaling

7.1 Abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

7.2 Alle abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.

7.3 Wijzigingen van de abonnementsprijs worden tenminste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van de klantenservice van Kire, alsmede in de colofon van het desbetreffende tijdschrift.

7.4 Betaling kan geschieden door middel van automatische incasso of door overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening.

7.5 Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

7.6 Indien betaling ondanks aanmaning daartoe uitblijft is Kire gerechtigd het abonnement met directe ingang te beëindigen. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

 

8 Persoonsgegevens

8.1 De persoonsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Kire. Kire zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.

8.2 Op de verwerking van persoonlijke gegevens zijn de bepalingen van het privacy statement van Kire B.V. van toepassing.

8.3 De abonnee kan zijn/haar gegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar de klantenservice van Kire.

 

9 Slotbepaling

9.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

Klantenservice uitgeverij Kire B.V.
Bosscheweg 60a
5735 GW  Aarle- Rixtel

Telefoon : +31 (0)492- 781530

E-mail : klantenservice@meandmycat.nl

Website : www.meandmycat.nl

E-mailadres:
Wachtwoord: